Fylkesting 29. april 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 015-14 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2013
Ft-sak 016-14 Fordeling av utdanningsprogrammer mellom skolene i øst-regionen
Ft-sak 017-14 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013
Ft-sak 018-14 Prosjekt "skolen som arena for barn og unges psykiske helse"
Ft-sak 019-14 Museumskonsolidering i Aust-Agder - etablering av nytt museumsselskap
Ft-sak 020-14 Stiftelsen Bratteklev skipsverft - etablering av stiftelsen
Ft-sak 021-14 Regionalt forskningsfond Agder - årsrapport 2013, tildelingsbrev 2014 og handlingsplan 2014-2015
Ft-sak 022-14 Regionplan Agder 2020. Handlingsprogram 2014 - 2015.
Ft-sak 023-14 Forslag til rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk AS
Ft-sak 024-14 Oppstartsmelding for prosjektet Fv 416 Frydendal - Østebø (Risør), gang- og sykkelveg
Ft-sak 025-14 Avsluttet byggeregnskap fv 260 Herefoss - Øynastua (Birkenes/Froland), utbedringer
Ft-sak 026-14 Ny sekretariatsordning for kontrollutvalget - søknad om å bli medeier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Ft-sak 027-14 Reglement for høringer i kontrollutvalget
Ft-sak 028-14 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kontroll av særskilte forhold ved Dahlske videregående skole"
Ft-sak 029-14 Selskapskontroll "Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør IKS"
Ft-sak 030-14 Nytt stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter
Interpellasjon - Interpellasjon om felles kollektivkort i Aust-Agder
Interpellasjon - Interpellasjon om russetid og gjennomføring av eksamen
Interpellasjon - Interpellasjon om klimatoppmøte på Agder
webløsning fra Serit Itum