Fylkesting 19. oktober 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 037-10 Tertialrapport pr. 31.8.2010
Ft-sak 039-10 Forprosjekt fv 416 Frydendal - Vinterkjær i Risør kommune
Ft-sak 040-10 Ny avtale med Sørlandet Maritime AS
Ft-sak 041-10 Legalitetskontroll av vedtak i sak 28/2010 Framtidig kjøp av rutetjenester, Aust-Agder fylkesting 15.06.2010
Ft-sak 042-10 Høring NOU 2010: 7 Mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet
Miljøfyrtårn
Ft-sak 038-10 Budsjett 2011 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 043-10 Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder- endelig behandling
Ft-sak 044-10 Kulturkort for ungdom - videreføring
Ft-sak 045-10 Utbedring fv 415 Stormo - Bunæs i Tvedestrand kommune. Oppstartsmelding.
Ft-sak 046-10 Rv 9 Krokå - Langeid. Forskuttering av anleggsmidler
Ft-melding 007-10 Felles plen for folkehelse og levekår Agder 2010-2013 - oppfølging
Ft-melding 008-10 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding 2009
Ft-melding 009-10 IKT Agder IKS - Årsmelding 2009
Ft-melding 010-10 Årsmelding og årsregnskap 2009 for Konsesjonskraftfondet
Ft-melding 011-10 Aust-Agder næringsselskaps årsmelding og årsregnskap for 2009
Ft-melding 012-10 Innkjøpssentralen Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning m/regnskap 2009
Ft-melding 013-10 Agder Arbeidsmiljø IKS - årsberetning og regnskap for 2009
Ft-melding 014-10 Aust-Agder kulturhistoriske senter - Årsmelding 2009
Interpellasjon fra Jon Olaf Strand vedr. fredssenteret på Landeskogen i Bygland
Interpellasjon fra Arne Austenå vedr vei til Arendal havn Eydehavn
webløsning fra Serit Itum