Fylkesting 16. juni 2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 52-2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - kontroll av særskilte forhold ved Møglestu videregående skole
Ft-sak 32-2015 Rapport for 1. tertial 2015
Ft-sak 33-2015 Tiltak for å rekruttere og beholde tannleger i distriktene
Ft-sak 34-2015 Tiltak for økt gjennomføring i videregående opplæring - etablering av nye undervisningstiltak og styrking av etablerte tiltak
Ft-sak 35-2015 Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse
Ft-sak 36-2015 Reglement for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler i AUust-Agder fylkeskommune
Ft-sak 37-2015 Etablering av nye studieforberedende utdanningsprogram
Ft-sak 38-2015 Nedleggelse av internatet ved tidligere Blakstad videregående skole
Utdeling av bygningsvernprisen 2015
Ft-sak 39-2015 Regionplan Agder 2020. Handlingsprogram 2015 - 2016.
Ft-sak 40-2015 Regional transportplan Agder 2015-27. Godkjennelse.
Ft-sak 41-2015 E18 Tvedestrand - Arendal. Forslag til bompengefinansiering
Ft-sak 44-2015 Klimaregnskap og kvotekjøp for Aust-Agder fylkeskommune 2014
Ft-sak 42-2015 Tilskuddsordning for økt sykkelbruk. Tildelte midler.
Ft-sak 43-2015 Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune 2015-2018
Ft-sak 50-2015 Endringer i arbeidsmiljøloven
Ft-sak 47-2015 Kastellet kultursenter - Støtte til fast årlig aktivitet i Kilden Fjæreheia amfi
Ft-sak 45-2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021, med tiltaksprogram og handlingsprogram
Ft-sak 46-2015 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder), FoU-strategi for Agder og besøksstrategi for Agder. Endelig behandling etter høring og offentlig ettersyn
Ft-sak 48-2015 Stiftelsen Arkivet - delfinansiering av ombygning og utbygging
Ft-sak 49-2015 Fylkeskommunal støtte til drift av Olympiatoppen Sør
Ft-sak 51-2015 Forvaltningsrevisjonsrapport "Hvordan følger Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen opp driftskontraktene for fylkesvegene?"
Ft-sak 53-2015 Etablering av ny revisjonsenhet
Ft-melding 003-2015 Sluttrapport -samarbeid med Mwanza City, Tanzania 2007-2014
Ft-melding 004-2015 Regionalt Forskningsfond Agder - Årsrapport 2014 og handlingsplan 2015-2016
Ft-melding 005-2015 Agder kollektivtrafikk AS. Årsrapport 2014
Ft-melding 006-2015 Fylkeskommunalt Kontaktforum for brukermedvikring - Årsmelding 2014
Ft-melding 007-2015 Årsmelding IKT-Agder 2014
Ft-melding 008-2015 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014
Ft-melding 009-2015 Ny klagenemndsordning på skatteområdet
Ft-melding 010-2015 ESAs avgjørelse av 7. mai 2015
webløsning fra Serit Itum