Fylkesting 24. april 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 007-12 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2011
Ft-sak 008-12 Reglement for finansforvaltning
Ft-sak 009-12 Delegasjonsreglement
Ft-sak 010-12 Fastsettelse av planprogram for Forvaltningsplan for Vannregion Agder
Ft-sak 011-12 Fylkeskommunens engasjement i klimaprosjekt i Mwanza, Tanzania
Ft-sak 012-12 Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei -vedtak
Ft-sak 013-12 Forstudie for fremtidig transportsystem i Arendal. Søknad om konseptvalgutredning.
Ft-sak 014-12 Rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen
Ft-sak 015-12 Internasjonal strategi for Agder
Ft-sak 016-12 Etablering av Bygningsvernsenter i Aust-Agder, pilotprosjekt
Ft-sak 017-12 søknad om utbetaling av midler til Vitensenteret Sørlandet
Ft-sak 018-12 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2011
Ft-sak 019-12 Yrkesopplæringsnemnda - Nytt medlem fra Spekter - Observatørstatus for Unio v/ Utdanningsforbundet og NAV
Ft-melding 002-12 Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2011
Ft-melding 003-12 Interkommunale selskap for å ivareta drift av Vigo - valg til representantskapet - melding av vedtak til fylkestinget
Ft-melding 004-12 Årsmelding elev- og lærlingombudet
Ft-melding 005-12 Tilbud innen kriminalomsorgen
Ft-melding 006-12 Rullering av handlingsprogram for felles plan - folkehelse og levekår i Agder
webløsning fra Serit Itum