Fylkesting 14. juni 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 16/47 Søknad om permisjon fra fylkestinget i perioden 11.04.16 - 30.04.17
PS 16/31 Rapport for 1. tertial 2016
PS 16/46 Oppnevning av nye skatteutvalg for perioden 01.07.16 - 31.12.19
PS 16/48 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020
PS 16/43 Avsluttet byggeregnskap fv 103 Risøybrua
PS 16/44 Avsluttet byggeregnska fv 42/fv 176 Stoa-Myra, 2 rundkjøringer
PS 16/45 Avsluttet prosjektregnskap for ombygging av E-bygget på Fløyheia for utleie
PS 16/32 Organisering av elev- og lærlingombud
PS 16/33 Samarbeidsavtale med Rezekne 2016-2020
PS 16/34 Samarbeid om videreutvikling av Vitensenteret Sørlandet - arbeidsgruppens innstilling. Bevilgning til Vitensenteret Sørlandet 2016
PS 16/35 Samarbeidsavtale mellom Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune - endringer etter vedtak i Arendal bystyre
PS 16/36 E-bøker til bibliotekene i Agder - evaluering av prøvedrift for e-bokutlån
PS 16/37 Klimanøytal fylkeskommune
PS 16/38 Klimaregnskap 2015
PS 16/39 Nasjonal transportplan 2018-29. Uttalelse
PS 16/40 Båtruter i Arendal havn. Utredning av elferje og fylkeskommunens engasjement.
PS 16/41 Etablering av et regionalt bompengeselskap for Vestlandet og Sørlandet
PS 16/42 Oppstart av trafikksikkerhetstiltak i videregående skoler i Aust-Agder
PS 16/49 Regional planstrategi for Agder 2016-2020
MS 16/5 Raet nasjonalpark - Oversendelse av fylkesmannens tilrådning
MS 16/6 Kvalitetstiltak i utdanningssektoren
MS 16/7 Rammeplan for yrkesretting og relevans i Aust-Agder fylkeskommune 2016-2020
MS 16/8 Tilskudd til kulturformål - fordeling 2016
MS 16/9 Årsmelding 2015 - IKT Agder IKS
MS 16/10 Agder kollektivtrafikk AS - årsrapport 2015
MS 16/11 Agder Arbeidsmijø IKS - årsrapport og regnskap for 2015
MS 16/12 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2015
MS 16/13 Fylkeskommunalt kontaktforum for brukermedvirkning - Årsmelding 2015
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum