Fylkesting 25. april 2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 17/13 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2016
PS 17/14 Strategi for bruk av konsesjonskraft
PS 17/15 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2016
PS 17/16 Helhetlig plan for økt gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring 2017
PS 17/17 Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing i grunnopplæringen
PS 17/18 Mentorordning for nyutdannede lærere i videregående opplæring
PS 17/19 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV
PS 17/20 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder
PS 17/21 Folkehelseundersøkelsen "Helse og trivsel 2015" - sluttrapport og anbefalinger
PS 17/22 Samarbeidsavtale mellom Vegårshei kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 17/23 Kyststi i Aust-Agder
PS 17/24 Driftskontrakt Setesdal
PS 17/25 Oppstartsmelding LIllesandsveien
PS 17/26 Avsluttet byggeregnskap fv 35 Sømsveien, gang- og sykkelveg
PS 17/27 Universitet i Agder - satsing innen helse og velferdsteknologi
PS 17/28 Invitasjon til aksjeinnskudd til tomteselskap - Jordøya, Åmli
PS 17/29 Nye vedtekter Innovasjon Norge
PS 17/30 Rettet emisjon Innoventus Sør
PS 17/31 Plan for selskapskontroll 2016-2019
17/3 Innføring av opplæring med praksisbrev i Aust-Agder fylkeskommune
17/4 De videregående skolenes arbeid mot radikalisering av ungdom
I 17/6 Interpellasjon om utslippskrav for drosjer
webløsning fra Serit Itum