Fylkestinget 21. oktober 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Forslag til endringer i fylkestingssak 50/2014, rapport for 2. tertial 2014. Informasjon vedrørende forslag til statsbudsjett 2015. Pensjonsordning for folkevalgte.
Ft-melding 013-14 Søkere med individuell rett til voksenopplæring
Ft-melding 017-14 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2013
Ft-melding 018-14 Årsmelding og årsregnskap 2013 for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS
Ft-melding 019-14 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2013
Ft-melding 022-14 Møteplan 2015
Ft-sak 064-14 Forvaltningsrevisjonsrapport - fylkesveger og sams vegadministrasjon
Ft-sak 065-14 Søknad fra Kåre Gunnar Fløystad om fritak fra folkevalgt verv
Ft-sak 066-14 Søknad om permisjon fra politiske verv fra 17.9. 2014 - 31.7. 2015
Ft-sak 067-14 Valg av styremedlem og varamedlem til Stiftelsen Bratteklev Skipsverft
Ft-sak 068-14 Klimaregnskap og kvotekjøp for Aust-Agder fylkeskommune 2013
PS 14/52 Tannhelseplan 2015 - 2018. Ambulerende tannhelsebuss - tilleggsinformasjon
Sak PS 14/51 Utviklingsplan Sørlandets sykehus HF 2030 - Oversikt bystyre-/kommunestyremøter i kommunene
Ft-sak 049-14 Endelig godkjenning av selskapsavtale og oppnevning av representanter - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
Ft-sak 050-14 Rapport for 2. tertial 2014
Ft-sak 051-14 Utviklingsplan Sørlandets sykehus HF 2030
Ft-sak 060-14 Tilskudd til "Campus Grimstad Arena" friidrettshall
Ft-sak 061-14 Aust-Agder Næringsselskap A/S - forslag til endring av vedtekter
Ft-sak 062-14 Budsjett 2015 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 063-14 Fremtidig revisjonsordning
Ft-sak 052-14 Tannhelseplan 2015 - 2018
Ft-melding 012-14 Spesialundervisning og tilpasset opplæring
Ft-melding 014-14 Årsmelding 2013/2014 Aust-Agder elev- og lærlingråd
Ft-melding 015-14 Innkjøpssentralen Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning med regnskap
Ft-melding 016-14 Økt bruk av kollektivtransport
Ft-melding 020-14 Setesdalsmuseet - årsmelding og regnskap 2013
Ft-melding 021-14 Aust-Agder kulturhistoriske senter - årsmelding 2013
Interpellasjon om Innføringskurs psykisk helse
Ft-sak 053-14 Sam Eyde videregående skole - funksjons- og romprogram for byggetrinn 2
Ft-sak 054-14 Skolehelsetjenesten - forebyggende arbeid i videregående skoler - status, ressursbruk og utfordringer
Ft-sak 055-14 Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass
Ft-sak 056-14 Retningslinjer for inntak til videregående skole
Ft-sak 057-14 Minoritetsspråklige elever - omfang, tilbud og resultater
Ft-sak 058-14 Kommune- og regionreformen
Ft-sak 059-14 Politisk organisering - rapport fra arbeidsgruppe og forslag til endringer
webløsning fra Serit Itum