Fylkesting 14. desember 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 047-10 Overføring av konsesjonskraftinnteker til Aust-Agder Næringsselskap A/S i 2011
Ft-sak 048-10 Endring av selskapsavtalen Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS
Ft-sak 050-10 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2014
Ft-sak 049-10 Gjennomgang av takstsystemet - forslag til tiltak fra 1.1.2010
Ft-sak 051-10 Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan for 2011
Ft-sak 052-10 Navn på sammenslått videregående skole Åmli og Tvedestrand
Ft-sak 053-10 Muligheter og konsekvenser ved gratis utleie av fylkeskommunale bygg til frivillige organisasjoner
Ft-sak 054-10 Strategi for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med nye oppgaver innen landbruk
Ft-sak 055-10 Strategi for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med nye oppgaver innen friluftsliv, jakt og fiske
Ft-sak 056-10 Gang- og sykkelveg fv 192/201 Færvik - Hove og ombygging av fv 409 Færvikkrysset, Arendal. Oppstartsmelding.
Ft-sak 057-10 Forlengelse av avtalene med rutebilselskapene
Ft-sak 058-10 Aust-Agder kulturhistoriske senter ombygging/utbygging - igangsetting av utbyggingsprosjektet
Ft-sak 059-10 Aust-Agder kulturhistoriske senter - mindre endringer i selskapsavtalen
Ft-sak 060-10 Høringsuttalelse - forslag til ny folkehelselov
Ft-sak 061-10 Forslag til høringsuttalelse vedr. endringer i kommunelova
Ft-sak 062-10 Sluttrapport felles IKT-prosjekt
Ft-sak 063-10 Forholdet mellom IKT Agder og eierne
Ft-sak 064-10 Eventuell flytting av Skandinavisk Trafikksenter II
Ft-sak 065-10 Oppreisingsingsordning for barn i barnevernsinstitusjoner i perioden 1993 - 2004
Ft-sak 066-10 Endringer i budsjett 2010
Ft-melding 015-10 Lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak i juni 2007 om kjøp av rutetjenester.
Ft-melding 016-10 Melding om helsesøstertjenesten i de videregående skolene
Ft-melding 017-10 Førerkortopplæring ved videregående skoler
Interpellasjon fra Oddvar Østreim om Hovefestivalen – klima og miljø
webløsning fra Serit Itum