Fylkesting 15. juni 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 020-10 Tertialrapport pr. 30.4.2010
Ft-sak 021-10 Regionplan Agder 2020. Godkjennelse.
Ft-sak 022-10 Eventuell sammenslutning av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner
Ft-sak 023-10 Åmli vidaregåande skole - administrativ sammenslåing
Ft-sak 024-10 Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 - sluttbehandling av plandokument
Ft-sak 025-10 Vitensenteret Sørlandet - innbydelse til partnerskap
Ft-sak 026-10 Kyststiprosjekt i Aust-Agder
Ft-sak 027-10 Forslag til riksvegbudsjett 2011. Uttalelse
Ft-sak 028-10 Fremtidig kjøp av rutetjenester
Ft-sak 029-10 Søknad om rentekompensasjon for transporttiltak for 2011
Ft-sak 030-10 Funksjonskontrakter for drift og vedlikehold av fylkesvegene
Ft-sak 031-10 Høring Klimakur 2020
Ft-sak 032-10 Forslag om ny tjenestestedstruktur i Agder politidistrikt - høringsuttalelse
Ft-sak 033-10 Nytt reglement for Aust-Agder fylkeskommunes finansforvaltning
Ft-sak 034-10 Dahlske videregående skole – nybygg/ombygging – avsluttet prosjektregnskap
Ft-sak 035-10 Søknad om fritak fra politisk verv i Aust-Agder fylkeskommune - melding om opprykk
Ft-melding 003-10 NDLA - melding til fylkestinget
Ft-melding 004-10 Kontaktforum for brukermedvirkning i Aust-Agder – godkjenning av årsmelding 2009
Ft-melding 005-10 Aust-Agder fylkeskommunes eldreråd - årsmelding for 2009
Ft-melding 006-10 Legalitetskontroll angående vedtak om kjøp av rutetjenester
Interpellasjon fra Tellef Inge Mørland vedrørende fartsgrense på buss – 100 km / t
Interpellasjon fra Tellef Inge Mørland vedrørende statlig salg av sykehusleiligheter
webløsning fra Serit Itum