Fylkesting 23. oktober 2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Konstituering
Ft-sak 026-07 Sørnorsk filmsenter AS - selskapsetablering
Ft-sak 027-07 Canal Street jazz og bluesfestival - invitasjon til aksjeutvidelse
Ft-sak 028-07 Tertialrapport 31.8.2007
Ft-sak 029-07 Avsluttet byggeregnskap - Fv 75, Frikirken-Auslandshaugen Gjerstad, utbedring av Grunnsvoll kleiver etter ras og fortau Hope Fv 1, Risør
Ft-sak 030-07 Budsjett 2008 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 031-07 Litteraturhuset i Grimstad - søknad om fylkeskommunal støtte
Ft-sak 032-07 Formål for framtida-høring om nytt formål for barnehagen og opplæringen.
Ft-sak 033-07 Karriereveiledning i Aust-Agder. Forslag til ny organisering av yrkes- og utdanningsveiledning i Aust-Agder fylkeskommune.
Ft-sak 034-07 Oppgaver og sammensetning av yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder 2008-2011.
Ft-sak 035-07 Gransking og senere oppreising for barn i barnehjem.
Ft-sak 036-07 Etiske retningslinjer og varslingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune.
Ft-sak 037-07 Endringer i selskapsavtalen for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS.
Ft-sak 038-07 Husleieavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Fylkeshuset AS.
Ft-sak 039-07 Legalitetskontroll av vedtak i sak 18-07-Framtidig kjøp av rutetjenester.
Ft-melding 004-07 selskaper - spørsmål om behov for instruks for- og opplæring av fylkeskommunens representanter.
Ft-melding 005-07 Kartlegging av videregående opplæring 2007-hovedkonklusjoner.
webløsning fra Serit Itum