Fylkesting 20. oktober 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 09/29 Tertialrapport pr. 31.8.2009
PS 09/30 Nye fylkesveger fra 2010. Forslag til handlingsprogram for 2010 -2013
PS 09/31 Universell utforming og sikkerhet i buss
PS 09/33 Åmli vidaregåande skole - vurdering av tiltak 2006 - 2009
PS 09/34 Eierskap i Innovasjon Norge - Invitasjon fra NHD om. medeierskap sammen med øvrige fylkeskommuner - 49% eierandel
PS 09/32 Forvaltningsplan for Otra og Figgjo
PS 09/35 Omorganisering Kulturfabrikken Aust-Agder
PS 09/36 Grunnlovsjubileet 2014 - Aust-Agder fylkeskommunes deltakelse i Næs jernverksmuseums Jacob Aall prosjekt
PS 09/37 Kulturkort for ungdom - evaluering av utvidet prøveordning
PS 09/38 Budsjett 2010 for fylkesrevisjonen
PS 09/39 Reglement for godtgjørelser til fylkeskommunale ombud - endring
PS 09/40 Avtale med Staten v/Statsbygg vedrørende Grooseveien 36 i Grimstad kommune
PS 09/41 Atale med Staten v/Statsbygg vedrørende Sykehusveien 4 i Arendal kommune
PS 09/42 Søknad om permisjon fra fylkestinget
PS 09/43 Søknad om fritak fra politiske verv i Aust-Agder fylkesting
MS 09/7 Årsmelding og årsrapport 2008 for Konsesjonskraftfondet i.IKS
MS 09/8 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder, revisjon av utfyllende retningslinjer..
MS 09/9 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning m/regnskap 2008
MS 09/10 Utvidet selskapskontroll i Agder IKT driftssenter IKS
MS 09/11 Aust-Agder Næringsselskaps årsmelding og regnskap for 2008.
MS 09/12 Oversendte forslag fra fylkestinget - tilbakemelding
webløsning fra Serit Itum