Fylkesting 22. oktober 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 035-13 Rapport for 2. tertial 2013
Ft-sak 036-13 Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer
Ft-sak 037-13 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012
Ft-sak 038-13 Evaluering - ungdomsmedvirkning i Aust-Agder fylkeskommune
Ft-sak 039-13 Ny veg til Eydehavn - videre oppfølging
Ft-sak 040-13 Sluttrapport for kyststi
Ft-sak 041-13 Transporttjenesten for funksjonshemmede oppfølging av sak 12/56
Ft-sak 042-13 Årsrapport 2012 Regionalt forskningsfond Agder
Ft-sak 044-13 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Aust-Agder
Ft-sak 043-13 Budsjett 2014 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 045-13 Furøya IKS - valg av medlemmer til representantskap og forslag til styremedlemmer
Ft-sak 046-13 Valg av nytt styre til regionalt helseforetak fra januar 2014
Ft-sak 047-13 Valg av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2014-2016 - forslag til folkevalgte kandidater
Ft-sak 048-13 Forslag til kandidater til regionstyret for Innovasjon Norge Agder
Ft-melding 016-13 Høring: NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen)
Ft-melding 017-13 Leie av bussanlegg
Ft-melding 018-13 Møteplan for 2014
Ft-melding 019-13 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2012
Ft-melding 020-13 Innkjøpssentralen Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning m/regnskap 2012
Ft-melding 021-13 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2012
Ft-melding 022-13 Årsmelding og årsregnskap 2012 for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS
Ft-melding 023-13 Årsmelding 2012/2013 Fylkeselevrådet
webløsning fra Serit Itum