Fylkesting 8. desember 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 045-09 Utbygging/ombygging av Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS - godkjenning av forprosjekt.
Ft-sak 046-09 Overføring av konsesjonskraftinntekter til Aust-Agder Næringsselskap AS i 2010
Ft-sak 047-09 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010
Ft-sak 048-09 Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan for 2010
Ft-sak 049-09 Kvalitet i videregående opplæring
Ft-sak 053-09 Opptak av lån for videre utlån til kollektivterminalen AS
Ft-sak 054-09 Rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene
Ft-sak 055-09 Avsluttet byggeregnskap for tre fylkesveganlegg
Ft-sak 050-09 Høring - Rett til læring - NOU 2009:18
Ft-sak 051-09 Helsesøstertjenesten i de videregående skolene - vurdering
Ft-sak 052-09 Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet for Agderfylkene 2010 - 2013
Ft-sak 056-09 Arendal Idrettspark - fylkeskommunalt tilskudd
Ft-sak 058-09 Regionalt forskningsfond for Agder - implementering
Ft-melding 013-09 Kostrastatistikk 2008
Ft-melding 014-09 Oversendte forslag fra fylkestinget i april og juni 2009 – tilbakemelding
Ft-sak 057-09 Sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og regionale kulturbygg Aust-Agder 2010-2013
Ft-sak 059-09 Invitasjon til deltagelse i CDM-anlegg i Mwanza
Ft-sak 060-09 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder - rullering av plan 2009 - endelig behandling
Ft-sak 061-09 Kulturkort for ungdom - prøveordning 2010
Ft-sak 062-09 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i fylkestingssak 39/2009 om godtgjørelser til fylkeskommunale ombud
Ft-sak 063-09 Forslag - vedtektsendringer i Agderrådet
Ft-sak 064-09 Sparebanken Sør - valg av nytt varamedlem til forstanderskapet
Ft-sak 065-09 Valg til yrkesopplæringsnemnda – tilpasning til ny komitestruktur
Interpellasjon fra Kristoffer A. Lyngvi vedr. personvern og PC-reglement i den videregående skolen i Aust-Agder
Interpellasjon fra Øystein Haga vedr. rutiner rundt informasjon og deltakelse rundt saker internasjonalt
Interpellasjon fra Øystein Haga vedr. svar på søknader – kulturlivet
Interpellasjon fra Oddvar Østreim vedr. Problemene albinoene lever under i Tanzania og Mwanza-regionen
Intepellasjon fra Kjell Skarheim vedr. IKT-koordinatorer
webløsning fra Serit Itum