fylkesting 14. desember 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 77/2016 Oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2027. Prioriteringer i handlingsprogrammet for 2017.
Ft-sak 78/2016 Areal og transportplan for Arendalsregionen - ATP Statusrapport og mulighetsstudie for en bypakke
Ft-sak 79/2016 Revidert oppstartsmelding fv 410 Blødekjærtunnelen, Elektro i Arendal kommune
Ft-sak 80/2016 Avsluttet byggeregnskap for fv 192 Færvik-Sandum, GSV veg og fv 420 Grimstad sentrum, tunnelsikring, samt finansiering av avsluttede byggeregnskap
Ft-sak 81/2016 Billettsamarbeid med fergene i Arendal indre havn
Ft-sak 82/2016 Bibliotekplan for Aust-Agder 2017-2020 - Endelig behandling
Ft-sak 83/2016 alg av medlem og varamedlem til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Ft-melding 26/2016 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 - godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ft-melding 27/2016 Fylkeskommunens innkjøpsvirksomhet
Interpellasjon om busstilbud til Birkenes og Lillesand
Interpellasjon om kunsten i fylkeskommunen
webløsning fra Serit Itum