Fylkestinget 9. desember 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 069-14 Driftsbygning på Holt
Ft-sak 070-14 Kjøp av Grooseveien 36/38 - Utvidelse av Dahlske videregående skole.
Ft-sak 071-14 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 og regionale utviklingsprosjekter 2015
Ft-sak 072-14 Handlingsprogram for fylkesveger 2015 - 2017
Endringer i fylkestingssak 71/2014 "Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 og regionaleutviklingsprosjekter 2015"
Ft-sak 073-14 Ny veg Eydehavn. Forprosjekt.
Ft-sak 074-14 Søknad om omklassifisering av Rv 420 fra Øygardsdalen i Grimstad til Vest- Agder grense fra riksveg til fylkesveg.
Ft-sak 075-14 Båtrutene i Arendal havn. Fylkeskommunens engasjement - utredning av el-ferje.
Ft-sak 076-14 LIM-planen - Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold
Ft-sak 077-14 Høring - Det fylkeskommunale eierskapet i Innovasjon Norge
Ft-sak 078-14 Tilskudd til lag og foreninger
Ft-sak 079-14 Sørnorsk filmsenter a/s - aksjeemisjon
Ft-sak 081-14 Risør videregående skole - Ombygging av F-bygget - Avsluttet prosjektregnskap
Ft-sak 080-14 Opprettelse av fylkeskommunalt eiendomsselskap
Ft-sak 082-14 Søknad om permisjon fra fylkestinget for resten av perioden
Ft-sak 083-14 Valg av vararepresentant i valgnemnda
Ft-sak 084-14 Høringssvar - Strategiplan 2015 - 2017 for Sørlandet sykehus HF
Ft-sak 085-14 Fylkestingsvalget 2015 - spørsmål om utsending av valgmateriell til husstandene i Aust-Agder og vederlagsfrie stemmesedler til partiene
webløsning fra Serit Itum