Fylkesting 21. juni 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 020-12 Tertialrapport per 30.4.2011
Ft-sak 021-12 Regional plan for senterstruktur og handel. Ny behandling.
Ft-sak 022-12 Nasjonal transportplan 2014-2023. Uttalelse til transportetatenes planforslag.
Ft-sak 023-12 Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder: Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune til Kommunal- og regionaldepartementet
Ft-sak 024-12 Landbruksmelding for Aust-Agder
Ft-sak 025-12 Fastsettelse av planprogram for vannregion Rogaland
Ft-sak 026-12 Bomuldsfabriken kunsthall Søknad om støtte til prosjektet kunstarena Torbjørnsbu gruver
Ft-sak 027-12 Innovasjon Norge eierskapet - forslag om ny formålsparagraf og ny målstruktur
Ft-sak 028-12 10 - årssatsing for likestilling på Agder
Ft-sak 029-12 Bygging av tilbygg til Sam Eyde videregående skole - funksjons- og romprogram
Ft-sak 030-12 Mentorordning for nye lærere
Ft-sak 031-12 Forslag til reglement for fylkeseldrerådet
Ft-sak 032-12 Setesdal videregående skole - nytt administrasjonsbygg - avsluttet prosjektregnskap
Ft-sak 033-12 Opprustning av eldre videregående skoler 08-011- avsluttet prosjektregnskap
Ft-melding 007-12 Rapport om Agderstipendiater
Ft-melding 008-12 Videregående opplæring - samarbeid over fylkesgrensene
Ft-melding 009-12 Aust-Agder kulturhistoriske senter -årsmelding og regnskap 2011
Ft-melding 010-12 Årsrapport 2011 Regionalt forskningsfond Agder
Ft-melding 011-12 Årsmelding 2011 for Kontaktforum for brukermedvirkning.
Ft-melding 012-12 Aust-Agder fylkeseldreråd - årsmelding for 2011
Ft-melding 013-12 Årsmelding IKT-Agder IKS 2011
Ft-melding 014-12 Agder Arbeidsmiljø IKS - årsberetning og regnskap for 2011.
Interpellasjon fra Eyolf A Bakke - Videregående skoletilbud på tvers av fylkesgrensene
webløsning fra Serit Itum