Fylkesting 12.april 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 009/11 Avslutning av prosjekter finansiert ved regjeringens tiltakspakke 2009 og Enova-midler
Ft-sak 010/11 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2010
Ft-sak 011/11 Fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge
Ft-sak 012/11 Regional plan for senterstruktur og handel
Ft-sak 013/11 Nasjonale føringer for fylkesvegnettet - høring
Ft-sak 014/11 Oppstartsmelding prosjekt fv 409 Tromøybrua - påhengt gang- og sykkelveg
Ft-sak 015/11 Oppstartsmelding - Overvannssystem og sykkelfelt fv 420 Torsbudalen (Arendal)
Ft-sak 016/11 Jernbaneforum Sør- Rapport fra virksomheten i 2009-2010 - strategidokument
Ft-sak 017/11 Sam Eyde videregående skole - avtaler med Arendal kommune
Ft-sak 018/11 Forvaltiningsrevisjonsrapport fagopplæring
Ft-sak 019/11 Nytt ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder
Ft-sak 020/11 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder 2010
Ft-sak 021/11 Flytting av service og samferdsel fra Arendal vgs til Blakstad vgs - ny vurdering
Ft-sak 022/11 Handlingplan for kompetanse 2011
Ft-sak 023/11 Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2010
Ft-melding 002/11 Årsrapport 2010 Regionale forskningsfond Agder1
webløsning fra Serit Itum