Fylkesting 21. februar 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innlegg av Solveig Pedersen, Kompetansesenteret for idrett i Agder: Milepæl/årssplan 2011
Ft sak 001-11 Regionplan Agder 2020. Organisering av arbeidet med oppfølging av planen
Ft sak 002-11 Handlingsplan for Aust-Agder til Energiplan Agder
Ft sak 006-11 Eventuell nedleggelse av Agderrådet
Ft sak 003-11 Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et evt samarbeid om nytt skoleadministrativt system (SAS)
Ft sak 004-11 Driftskontrakt for fylkesveger i Setesdal
Ft sak 005-11 Forslag om endring av vegtrafikkloven § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift ved skoleskyss i buss – høring
Ft sak 007-11 Inntreden i Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet iks – oppløsning / overføring av virksomheten i Agder Teater as
Ft sak 008-11 Sparebank 1 SR-bank – valg til representantskapet
Ft-melding 001-11 Lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak om kjøp av rutetjenester
Interpellasjon fra Kåre Gunner Fløystad om skoleskyss
Interpellasjon fra Kåre Gunnar Fløystad om informasjonsarbeid – folkeavsetmning om fylkets framtid
Interpellasjon fra Ingrid Skårmo om rutetilbudet i Arendal kommune.
webløsning fra Serit Itum