Fylkesting 18. juni 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 020-13 Rapport for 1. tertial 2013
Ft-sak 021-13 Strategi for større økonomisk handlefrihet frem mot 2020
Ft-sak 022-13 Båtrutene i Arendal havn - fylkeskommunens engasjement
Ft-sak 023-13 Drift av fylkesvegnett i kontraktsområde Arendal indre. Valg av kontraktsform.
Ft-sak 024-13 Kjøp av Agder Bomdrift AS
Ft-sak 025-13 Oppstartsmelding prosjekt fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg
Ft-sak 026-13 Oppstartsmelding prosjekt fv 80 Auslandsveien (Gjerstad), utbedring
Ft-sak 027-13 Oppstartsmelding prosjekt fv 73 Tonjesbråt (Gjerstad), utbedringer
Ft-sak 028-13 Oppstartsmelding prosjekt fv 337 Brokke-Suleskardsveien (Valle), trafikksikkerhetsutbedringer
Ft-sak 029-13 Avsluttet byggeregnskap fv 154 Gullknappveien (Froland)
Ft-sak 030-13 Opprustning av bygningsmasse, skolesektoren
Ft-melding 009-13 Nasjonal digital læringsarena - årsmelding 2012
Ft-melding 010-13 Undervisningskvalitet i videregående opplæring - undervisning uten lærer
Ft-melding 011-13 Ekstra statlig opplæringsressurs til lærlinger og lærekandidater - informasjon om ordningen
Ft-sak 031-13 Dahlske videregående skole - leiekontrakt Grimstadhallen
Ft-sak 032-13 Etablering av Furøya IKS. - overtakelse av gnr. 98 bnr.4 i Tvedestrand sammen med Tvedestrand kommune - godkjenning av selskapsavtale
Ft-sak 033-13 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 19.6.-31.12.2013
Ft-melding 004-13 Status for arbeidet med ny veg til Arendal havn, Eydehavn.
Ft-sak 034-13 Søknad om permisjon fra fylkestinget fra 18. juni og ut året 2013
Ft-melding 003-13 Finansiering av gang- og sykkelveg fv 402 Møglestu - Storemyr. Lillesand kommune.
Ft-melding 005-13 Museumskonsolideringsprosessen i Aust-Agder - Rapport fra styringsgruppe samt vedtak i museenes styrende organer våren 2013
Ft-melding 006-13 Årsmelding 2012 -Setedalsmuseet iks
Ft-melding 007-13 Årsmelding 2012 for Aust-Agder kulturhistoriske senter
Ft-melding 008-13 Årsmelding IKT-Agder 2012
Ft-melding 012-13 Agder Arbeidsmiljø IKS - årsberetning og regnskap 2012
Ft-melding 013-13 Fylkeskommunalt Kontaktforum for brukermedvirkning - Årsmelding 2012
Ft-melding 014-13 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2012
Ft-melding 015-13 Behov for ny sekretærordning for kontrollutvalget fra 2014
webløsning fra Serit Itum