Fylkesting 12. desember 2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Fylkestingets åpning
Ft-sak 037/06 - Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2007-2010 og budsjett 2007
Ft-sak 039/06 - Utredninger til innspill i NTP 2010-2019 - transportetatenes og Avinors stamnettutredninger - høring
Ft-sak 040/06 - 420 kV kraftledning fra Skåreheie til Holen. Høring
Ft-sak 041/06 - Tillegg til verneplan for vassdrag. Nedre del av Tovdalsvassdraget
Ft-sak 042/06 - Overføring av konsesjonskraftinntekter til Aust-Agder Næringsselskap A/S i 2007
Ft-sak 043/06 - Framtidig styringsstruktur i KS - utredning fra styringsstrukturutvalget
Ft-sak 044/06 - Samordning av ikt-systemer med eierne av IKT Agder
Ft-sak 045/06 - Strategisk plan for kulturformidling endelig behandling
Ft-sak 046/06 - Tilbud om utdanning innenfor dans
Ft-sak 047/06 - Plan for forvaltningsrevisjon for 2007
webløsning fra Serit Itum