Fylkestinget 20. juni 2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 17/32 Rapport for 1. tertial 2017
Ft-sak 17/33 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand
Ft-sak 17/34 Reise- og ventetid for skoletransport til de videregående skolene Dokumenter
Ft-sak 17/35 Avsluttet byggeregnskap fv 410 Fjærkleivene, Tvedestrand - fortau og rekkverk
Ft-sak 17/36 Avsluttet byggeregnskap fv 351 Søndeled - Telemark grense, utbedring
Ft-sak 17/37 Avsluttet byggeregnskap fv 420 Torsbudalen, Arendal - overvannsanlegg, sykkelfelt og fortau
Ft-sak 17/38 Klimaregnskap 2016
Ft-sak 17/39 Videreutvikling av Klimapartnere Agder
Bygningsvernprisen
Ft-sak 17/40 Vitensenteret Sørlandet - leveranse av realfagstjenester - regionalt medeierskap Dokumenter
Ft-sak 17/41 Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring
Ft-sak 17/42 Sørlandets fagskole - endringer i medhold av fagskoleloven og nye vedtekter
Ft-sak 17/43 Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiA-bygget i Grooseveien i Grimstad
Ft-sak 17/44 Nye vedtekter for Norsk digital læringsarena NDLA
Ft-sak 17/45 Scenekunst sør - driftstilskudd til regionalt kompetansesenter for scenekunst
Ft-sak 17/46 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring for Sørlandets kunstmuseum
Ft-sak 17/49 Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen
Ft-melding 17/5 Nettbaserte løsninger for elever med stort læringspotensial
Ft-melding 17/6 AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS, ÅRSRAPPORT 2016
Ft-melding 17/7 Årsmelding IKT-Agder 2016
Ft-melding 17/8 Aust-Agder museum og arkiv IKS - Regnskap og årsmelding for 2016
Ft-melding 17/9 Årsrapport 2016 Agder Arbeidsmiljø
Ft-melding 17/10 Årsrapport 2016 Regionale forskningsfond Agder
Ft-melding 17/11 Årsmelding 2016 Kontrollutvalget
Ft-melding 17/12 Årsmelding og årsregnskap 2016 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
Ft-melding 17/13 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2016
Ft-melding 17/14 Fylkeskommunalt kontaktforum for brukermedvirkning - Årsmelding 2016
Interpellasjon om Aust-Agder fylkeskommunes eierinteresser i en rekke selskaper og samarbeid
webløsning fra Serit Itum