Fylkestinget 17. juni 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 034-14 Regional transportplan. Godkjennelse av planprogram.
Ft-sak 031-14 Rapport for 1. tertial 2014
Ft-sak 032-14 Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017. Forslag til funksjoner og retningslinjer
Ft-sak 033-14 Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet for Agderfylkene 2014 - 2017.
Ft-sak 035-14 El-busser. Videre oppfølging.
Ft-sak 036-14 Båtrutene i Arendal havn - fylkeskommunens engasjement
Ft-sak 037-14 Overtakelse av gang- og sykkelveg langs fv 403 og fv 295 ved Skaiå i Iveland kommune
Ft-sak 038-14 Avsluttet prosjektregnskap - Nytt elektronisk billetteringsssystem i Aust-Agder
Ft-sak 039-14 Kjøp av skolebygningen på Hovden
Ft-sak 040-14 Fordeling av konsesjonskraftinntekter for perioden 2020 - 2029
Ft-sak 041-14 Ny selskapsavtale for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS
Ft-sak 042-14 Utvidelse av samarbeidet i Konsesjonskraft IKS til å inkludere Vest-Agder
Ft-sak 043-14 Fastsettelse av planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN-Agder)
Ft-sak 044-14 Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning av Regional planstratetegi for Aust-Agder 2012-2016
Ft-sak 045-14 Vg 3 i skole innen yrkesfaglige programområder
Ft-sak 046-14 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT
Ft-sak 047-14 Godkjenning av samarbeidsavtale med Arendal kommune om tilbud til multifunksjonshemmede elever
Valg - representantskapet i Konsesjonskraftfondet IKS
Ft-melding 003-14 Høringsuttalelse - fellesprosjekt mellom høgskolen i Telemark (HIT) og Universitetet i Agder (UIA)
Ft-melding 004-14 Overordnet plan mot rus for fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder
Ft-melding 002-14 Kjøp av eiendom ved Sam Eyde videregående skole
Ft-melding 005-14 Orientering om søknader til utdanningsdirektoratet
Ft-melding 006-14 Endring av ordensreglement for videregående skoler
Ft-melding 007-14 Agder kollektivtrafikk AS. Årsrapport.
Ft-melding 008-14 Årsmelding IKT-Agder 2013
Ft-melding 009-14 Årsberetning for Agder Arbeidsmiljø IKS for 2013
Ft-melding 010-14 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2013
Ft-melding 011-14 Fylkeskommunalt Kontaktforum for brukermedvirkning - Årsmelding 2013
webløsning fra Serit Itum