Fylkesting 25. oktober 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 51/16 Rapport for 2. tertial 2016
PS 52/16 Uttalelse fra fylkeskommunen vedr. kommunereformen
PS 53/16 Fylkesvegplan 2017 - 2024 med handlingsprogram
PS 54/16 E18 Tvedestrand - Arendal. Låneopptak for utbetaling av bompengeandel
PS 55/16 NY PRIS- OG SONESTRUKTUR I AGDER
PS 56/16 Avsluttet byggeregnskap fv 73 Tonjesbråt (Gjerstad), utbedring
PS 57/16 KVU Grenlandsbanen - Konseptvalgutredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - Høringsuttalelse
PS 58/16 Samarbeidsavtale mellom Gjerstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 59/16 Mål for forvaltning av elg og hjort og retningslinjer for tildeling av vilttiltaksmidler
PS 60/16 Helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring
PS 61/16 Regional samfunnskontrakt Agder 2016 - 2020
PS 62/16 Prosjekt "Vegen vidare for Valle" - status og prosjektutvikling
PS 63/16 Forslag til mandat for elev- og lærlingombud. Oppfølging av fylkestingets vedtak 14.06.2016
PS 64/16 Den kulturelle bæremeisen i Aust-Agder - evaluering av ordningen
PS 65/16 TILSKUDD TIL MECHATRONICS INNOVATION LAB (MIL) I 201
PS 66/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
PS 67/16 Valg til yrkesopplæringsnemnd
PS 68/16 Valg av nytt varamedlem til fylkeseldrerådet
PS 69/16 Høring - NOU 2016 4 Ny kommunelov
MS 14/16 Skolen som arena for barn og unges psykiske helse - prosjektrapport
MS 15/16 Norsk digital læringsarena (NDLA) - årsmelding for 2015
MS 16/16 Status vedrørende bygging av ny videregående skole i Tvedestrand
MS 17/16 Årsmelding 2015/2016 Aust-Agder elev- og lærlingråd
MS 18/16 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning med regnskap
MS 19/16 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap A/S for 2015
MS 20/16 Regionalt Forskningsfond Agder - Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016-2019
MS 21/16 Årsmelding og årsregnskap 2015 for Konsesjonskraft IKS
MS 22/16 Aust-Agder museum og arkiv IKS - regnskap og årsmelding for 2015
MS 23/16 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2015
MS 24/16 Møteplan for 2017
MS 25/16 Fv 420, Biesletta i Grimstad. Sykkelfelt, Kollektiv og Trafikksikkerhet. Ny oppstartsmelding
IN 15/16 Interpellasjon om tilpasset undervisning
IN 16/16 Interpellasjon om busstilbud til Birkenes og Lillesand
IN 14/16 Interpellasjon om kollektivtransport til Arendal Politistasjon
webløsning fra Serit Itum