Fylkesting 16. juni 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 015/09 IKT-faglig brukerstøtte, support og service
Ft-sak 016/09 Tertialrapport pr. 30.4.2009
Ft-sak 017/09 Ny videregående skole i Arendal - Forslag til navn
Utdeling av bygningsvernprisen
Ft-sak 018/09 Handlingsplan for kompetanse 2009
Ft-sak 019/09 Opprettelse av et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) for å etablere fritt tilgjengelige læremidler for alle fag i videregående skole - Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
Ft-sak 020/09 Mulighetsstudie for delvis brukerfinansiering av E18 Tvedestrand - Arendal
Ft-sak 021/09 Nasjonal transportplan 2010 - 2019. Uttalelse til forslag til handlingsprogram
Ft-sak 022/09 FV 1 Hopestrand - Sandnes, Risør kommune. Omprioritering av prosjekt.
Ft-sak 023/09 Regionale forskningsfond: Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder
Ft-sak 024/09 Finansieringssystemet for universitetssektoren
Ft-sak 025/09 Miljøfyrtårnsertifisering
Ft-sak 026/09 Retningslinjer for bruk av konsesjonskraftinntekter
Ft-sak 027/09 Fylkestingets organisering - rapport fra arbeidsgruppe - eventuelle reglementsendringer
Ft-sak 028/09 Fylkestingets organisering - omorganisering til fagkomiteer fra 1. september 2009
Ft-melding 003/09 IKT Agder IKS - årsmelding 2008
Ft-melding 004/09 Agder Arbeidsmiljø IKS - årsmelding og regnskap 2008
Ft-melding 005/09 Kontaktforum for brukermedvirkning - godkjenning av årsmelding
Ft-melding 006/09 Eldrerådet i Aust-Agder fylkeskommune - Årsmelding 2008
Fra Eva Kristin Eriksen vedr. Regionplan Agder 2010 – folkets plan ?
Fra Kristoffer A. Lyngvi vedr. Kulturminnet Batteriet
Fra Eva Kristin Eriksen vedr. Charter for likestilling
Fra Inger Juvastøl vedr. Biobrenselanlegget på Hornnes
Fra Line Vennesland vedr. Vikarer i den videregående skolen
Fra Signe Ann Jørgensen og Torbjørn Urfjell vedr. Realisering av Sørvestbanen – initiativ fra Aust-Agder
webløsning fra Serit Itum