Fylkesting 14. februar 2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Notat 17/1 Notat til sak 17/2 Ny vei til Arendal havn - avtale med Arendal kommune
Ft-sak 17-1 Regionplan Agder 2020. Handlingsprogam 2017-18
Ft-sak 17/2 Ny vei til Arendal Havn - avtale med Arendal kommune
Ft-sak 17/3 Buss til/fra Skilsø brygge
Ft-sak 17/4 Konsekvenser av å inkludere innkjøp
Ft-sak 17/5 Yrkes- og utdanningsinformasjon til ungdomsskoleelever og foresatte - vurdering av modeller for messearrangmennt
Ft-sak 17/6 Plan for opplæring
Ft-sak 17/7 Fylkeskommunens innkjøpsvirksomhet
Ft-sak 17/8 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi
Ft-sak 17/9 Oppstart forskningsmobilisering Agder
Ft-sak 17/10 Høringssvar - NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Ft-sak 17/11 Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
Ft-sak 17/12 Endringer i budsjett 2017
Ft-melding 17/1 Setesdal videregåande skule - status prosjekt "Vegen vidare for Valle" per 31.12.2016
Ft-melding 17/2 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging
In 17/1 Interpellasjon - Nye veier AS må respektere reguleringsplaner og avtaler
In 17/2 Interpellasjon om tog og stasjoner
In 17/3 Interpellasjon om kystkultursenter på Gjevind
In 17/4 Interpellasjon om sosial ulikhet - like muligheter
In 17/5 Interpellasjon om kameraovervåking i VGS
webløsning fra Serit Itum