Fylkesting 23. oktober 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 035-12 Rapport for 2. tertial 2012
Ft-sak 036-12 Salg av tidligere Frivoll videregående skole
Ft-sak 037-12 Videregående opplæring - samarbeid over fylkesgrensene
Ft-sak 038-12 Tiltak for å styrke formidlingen av læreplasser - med særskilt fokus på offentlig sektor
Ft-sak 039-12 Muligheter for sandvolleyballtilbud ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Åmli.
Ft-sak 040-12 Fylkeskommunens organisering av arbeidet med kjøp av kollektivtransporttjenester
Ft-sak 041-12 Oppstartsmelding prosjekt fv 420 Grimstad sentrum, tunnelsikring
Ft-sak 042-12 Næs jernverksmuseum - kjøp av bygg til museumsformål
Ft-sak 043-12 Bibliotekplan for Aust-Agder 2013-2016 - endelig behandling
Ft-sak 044-12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015
Ft-sak 045-12 Plan for selskapskontroll for årene 2012-2015
Ft-sak 046-12 Budsjett 2013 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 047-12 Søknad om permisjon fra fylkestinget fra oktober 2012 til og med april 2013
Ft-sak 048-12 Oppnevning av medlemmer til yrkesopplæringsnemnda
Ft-sak 049-12 Regional plan for senterstruktur og handel. Ny behandling.
Ft-melding 015-12 Ny GIV - status og veien videre
Ft-melding 016-12 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - årsberetning m/regnskap 2011
Ft-melding 017-12 Årsrapport og regnskap for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS for 2011
Ft-melding 018-12 Årsmelding 2011/2012 Fylkeselevrådet
Ft-melding 019-12 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2011
Ft-melding 020-12 Årsmelding og årsregnskap 2011 for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS.
Ft-melding 021-12 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2011
Ft-melding 022-12 Revisjonsrapport "Nytt billeteringssystem for kollektivtrafikken"
Ft-melding 023-12 Møteplan for 2013
webløsning fra Serit Itum