Fylkesting 10. desember 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Notat 06-13 Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
Notat 07-13 Økt frekvens på linje 5
Ft-sak 049-13 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionale utviklingsprosjekter 2014
Ft-sak 050-13 Nasjonal transportplan 2014 - 23. Uttalelse til handlingsprogram.
Ft-sak 051-13 Handlingsprogram for fylkesveier 2014 - 2017
Ft-sak 052-13 Jernbaneverkets handlingsplan 2014 - 2023
Ft-sak 053-13 Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 - 2017, uttalelse
Ft-sak 054-13 Fastsettelse av planprogram for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder
Ft-sak 055-13 "Aktive Austegder" Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - lokale og regional ekulturarenaer Aust-Agder 2014-2017
Ft-sak 056-13 Retningslinjer for bruk av konsesjonskraftinntekter
Ft-sak 057-13 Valg av nytt medlem til fylkeseldrerådet
Ft-sak 058-13 Forslag til kandidater til Innovasjon Norges hovedstyre
Ft-sak 059-13 Valg av offentlig medlem og varamedlem til Sparebanken Sørs forstanderskap
Ft-sak 060-13 Valg av representanter for elever, lærlinger og lærekandidater i yrkesopplæringsnemnda
Ft-sak 061-13 Søknad fra Kåre Gunnar Fløystad om permisjon fra politiske verv
webløsning fra Serit Itum