Fylkesting 14. juni 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-melding 007/11 IKT Agder IKS - årsmelding 2010
Ft-melding 006/11 Agder Arbeidsmiljø IKS - Årsberetning og regnskap for 2010
Ft-melding 005/11 Kontaktforum for brukermedvirkning i Aust-Agder - Årsmelding 2010
Ft-melding 004/11 Aust-Agder fylkeskommunes eldreråd - årsmelding for 2010
Ft-melding 003/11 Aust-Agder kulturhistoriske senter - Årsmelding og regnskap 2010
Ft-sak 035/11 Digitalisering av saksdokumenter for nytt Fylkeutvalg og Fylkesting fra høsten 2011.
Ft-sak 026/11 Kjøp av Sykehusveien 4 - Leieavtale med Sørlandet sykehus HF
Ft-sak 027/11 SMI-skolen - Opprettelse av avdeling for elever i videregående skoles alder
Ft-sak 028/11 Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen 2011 - 2015
Ft-sak 029/11 Leiekontrakter opplæringskontorene for lokaler ved Sam Eyde videregående skole.
Ft-sak 032/11 Søknad om rentekompensasjon for transporttiltak for 2012
Ft-sak 033/11 Avsluttet byggeregnskap for fv. 47 Langemyr-Molland (Grimstad), parsell 2
Utdeling av bygningsvernprisen 2011
Ft-sak 024/11 Gjennomgang av takstregulativet - forslag til tiltak
Ft-sak 025/11 Tertialrapport per 30.4.2011
Ft-sak 030/11 Forslag til riksvegbudsjett 2012. Uttalelse.
Ft-sak 031/11 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 - 2050. Godkjennelse
Ft-sak 034/11 Godtgjørelser til fylkeskommunale ombud - reglementsendring
Interpellasjon fra Tellef Inge Mørland om forsert utbygging av Eydehavnsveien
Interpellasjon fra Jon-Olav Strand angående finansiering av fylkesveier i Aust-Agder
webløsning fra Serit Itum