Fylkesting 18. oktober 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 036-11 Felles forvaltning av elektronisk billetttering - kjøp av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS.
Ft-sak 037-11 Tertialrapport per 31.8.2011
Ft-sak 038-11 Budsjett 2012 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 039-11 Kilden Teater og konserthus for Sørlandet IKS - avtale om fordeling av regionalt driftstilskudd
Ft-sak 040-11 Vurdering av spørsmål om oppretting av innvandrerråd i Aust-Agder
Ft-sak 041-11 Resultatet av rådgivende folkeavstemning om ett Agder - vegen videre
Ft-sak 042-11 Fremtidig utstyrsbehov ved de videregående skolene
Ft-sak 043-11 Gratis utleie av skolelokaler til frivillige organisasjoner med fokus på barne- og ungdomsarbeid
Ft-melding 008-11 Årsmelding og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap A/S 2010.
Ft-melding 009-11 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2010
Ft-melding 010-11 Årsmelding og årsregnskap 2010 for Konsesjonskraftfondet i Aust-Agder IKS
Ft-melding 011-11 Årsrapport og årsregnskap for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS
Ft-melding 012-11 Handlingsprogram 2012-2015 for fylkesveger i Aust-Agder
Ft-melding 013-11 Statusrapport vedrørende finansiering av klimaprosjekt i Tanzania
Ft-melding 014-11 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning m/regnskap 2010
Interpellasjon fra Jon-Olav Strand om fordeling av læreplasser i Aust-Agder
webløsning fra Serit Itum