Fylkesting 27. april 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 007-10 Regionplan Agder 2020. Godkjennelse.
Ft-sak 008-10 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2009
Ft-sak 009-10 Endringer i delegasjonsreglementet
Ft-sak 010-10 Tilstandsrapport for videregående opplæring
Ft-sak 011-10 Handlingsplan for kompetanse 2010
Ft-sak 012-10 Tannhelseplan 2010 - 2014
Ft-sak 013-10 Elev- og lærlingeombud – evt. utvidelse av stilling
Ft-sak 014-10 Strategi for bruk av konsesjonskraftinntektene til utbygging av rv 9
Ft-sak 015-10 Ny behandling av navnesak - Sam Eyde videregående skole
Ft-sak 016-10 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS - selskapskontroll
Ft-sak 017-10 Forvaltningsrevisjonsrapport. Bruk av protokoll ihht §3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser
Ft-sak 018-10 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2010-2011
Ft-sak 019-10 Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2009
Interpellasjon fra Kjell Skarheim vedr. fagskoler
Interpellasjon fra Kåre Gunnar Fløystad vedr. valg av oppvarmingskilde for ny videregående skole på Myra
webløsning fra Serit Itum